Kiertotalouden rahoitusmahdollisuudet

Tällä sivulla on listattu ajankohtaisia kiertotalouden rahoitushakuja.

Kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustus

Syys-lokakuun vaihteessa 2020 aukeaa kunnille suunnattu avustus. Yksittäisten kuntien ja kuntayhtymien lisäksi kuntia kannustetaan myös muodostamaan alueellisia konsortioita yhteisten hankkeiden suunnitteluun. Avustus kohdennetaan ensisijaisesti kuntien omistamille tai hallinnoimille maille. Mikäli hankkeet kohdistuvat myös yksityisille maille, tulee kuntien ottaa huomioon valtiontukisäännökset ja varmistaa maanomistajan suostumus hankkeeseen kirjallisesti. ELY ei myönnä avustusta hankkeille, jotka tuottavat kunnille suoraa rahallista hyötyä. Hankkeesta mahdollisesti syntyvä suora rahallinen hyöty vähennetään kokonaiskustannuksista.

Avustusta myönnetään enintään 50 % hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Kunnan omarahoitusosuudeksi käyvät esimerkiksi vakituisen henkilöstön palkkakulut, suunnittelukustannukset tai rakenteiden materiaalikustannukset. Avustuksen myöntää koko maassa Uudenmaan elinkeino-, liikenne, ja ympäristökeskus, ja avustuksen maksatuksen hoitaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). Avustushaku on kertaluonteinen ja hankkeen on oltava valmis vuoden 2021 aikana.

EU:n Innovaatiorahaston ensimmäinen hakukierros käynnissä

EU:n Innovaatiorahasto investoi ensimmäisellä hakukierroksella noin miljardi euroa puhtaan teknologian käyttöönottoon Euroopassa. Ensimmäinen hakukierros koskee investointikustannukseltaan (CAPEX) yli 7,5 miljoonan euron hankkeita. Tätä pienempiä hankkeita koskeva hakukierros avattaneen joulukuussa 2020.
 
Hakukierroksen hakemusten jättöaika päättyy 29.10.2020 klo 16 Suomen aikaa. 

Euroopan komissio tekee hakemuksiin perustuen rahoituspäätöksiä kaksivaiheisen valintaprosessin jälkeen loppuvuodesta 2021.

Työ- ja elinkeinoministeriön avustus yritysten innovatiivisiin kiertotalousratkaisuihin

Avustus on tarkoitettu joko investointeihin tai kehittämishankkeisiin. Kiertotaloutta edistävät investoinnit voivat liittyä teknologiaan tai tukea uusia toimintatapoja tai palveluja. Kehittämishankkeita voivat olla merkittävien investointien vaatimat selvitykset tai verkostojen ja yhteistoiminnan luominen.
 
Lisäksi avustusta voi hakea työllisyyttä tukevien kiertotalouden innovatiivisten ratkaisujen toteuttamiseen. Tällöin avustusta voi saada myös kolmannen sektorin toimija.

Muovitiekartan kokeilu ja pilotointihankkeet – ympäristöministeriö avaa haun syyskuussa

Ympäristöministeriö avaa avustuksen, jolla tuetaan kokeiluja eri muovijätteiden keräyksen toteuttamisvaihtoehdoista ja käyttäjäystävällisistä ja tehokkaista keräysjärjestelmistä sekä muovin kierrätystä koskevan tiedon lisäämisestä kuluttajille ja yrityksille. Sillä myös kehitetään ja pilotoidaan Green deal -toimintamallia muovien kiertotaloudessa (esim. take-away myynnissä). Haussa etsitään mahdollisimman konkreettisia ja käyttöönotettavia edotuksia. 

H2020 Green Deal

Euroopan komission Green Deal haut avautuvat H2020-ohjelman alla syyskuussa 2020. Green Deal hauissa on jaossa 950 miljoonaa euroa, joilla toteutetaan tutkimus- ja innovaatiohankkeita ohjelman eri teemoissa. Haut on sidottu vihreän kehityksen Green Deal - ohjelmaan ja tavoitteena on edistävää tutkimusta ja innovaatioita oikeudenmukaisen ja kestävän yhteiskunnallisen muutoksen saavuttamiseksi. Hankkeet tuottavat nopeita, konkreettisia ja näkyviä tuloksia Green Deal -ohjelman prioriteettien edistämiseksi. Rahoituksella tuetaan innovatiivisten tuotteiden pilotointia, vihreän ja digitaalisen muutoksen hallinnoinnin innovaatioita sekä sosiaalisia ja arvoketjujen innovaatioita.

Nyt tiedossa olevat sisältöehdotukset pitävät sisällään 11 Green Deal -ohjelman aihealuetta. Kahdeksalla aihealueella tavoitellaan vaikuttavia teknologisia ja yhteiskunnallisia innovaatioita. Kolme muuta aihealuetta tarjoavat pitkäaikaista perspektiiviä Green Deal -ohjelmassa määritellyn muutoksen saavuttamiseksi.

Tulevat H2020 –ohjelman haut avautuvat syyskuussa ja julkaistaan Funding and Tenders -portaalissa. Deadline on tammikuussa 2021. Tutkimus- ja innovaatioaloitteiden rahoitusta tullaan jatkamaan myös EU:n seuraavan Euroopan Horisontti -ohjelman alla.

Jatkuvia rahoitushakuja

60 miljoonaa post-korona innovaatioille

European institute of Innovation and Technology (EIT) julkaisi valtavan tukipaketin Covid-19 viruksesta johtuvien rajoitusten tuottamien taloudellisten ja sosiaalisten haasteiden ratkaisemiseen. EITillä on kaksi rahoitusinstrumenttiä, joiden avulla toipumista vauhditetaan.

Venture Support Instrument on tarkoitettu start-upeille, kasvuyrityksille ja pk-yrityksille, joiden investoinnit ovat kuivuneet koronan vuoksi. EIT:n lisätuki (rahoitus, tekninen apu ja verkosto) auttaa sopeutumaan kriisiin ja löytämään uusia kasvun mahdollisuuksia.

Pandemic Response Projects on uusien innovaatiohankkeiden käynnistämiseksi luotu ohjelma, jossa etsitään innovaatioita ja uusia ratkaisuja nykyisen kriisin ratkaisemiseksi ja uusien vastaavien kriisien ehkäisemiseksi.

EITin 60 miljoonan euron rahoitus suunnataan terveyteen, ilmastonmuutokseen, digitalisointiin, elintarvikkeisiin, kestävään energiaan, kaupunkiliikenteeseen, valmistukseen ja raaka-aineisiin liittyviin innovaatioihin. EIT:n kahdeksan osaamis- ja innovointiyhteisöä ovat reagoineet kriisiin ja uusia yleiseurooppalaisia avustuksia näihin toimiin julkaistaan lisää tulevina viikkoina.

Kiertotalouskaupunkien avustusalusta julkaistu

Nettialusta Circular City Funding Guide on tehty EU:n Urban Agenda Partnership -ohjelmassa. Kehittämisessä ovat olleet mukana Euroopan investointipankki, Euroopan komissio sekä alan asiantuntijoita. Sivuille on kerätty yli 100 rahoituslähdettä, caseja, tietoa kiertotalouskaupungeista sekä kirjasto. Alusta tarjoaa tietoa kiertotalouden rahoituksesta ja ja tukea kiertotalouden kehittämiseen kaupunkiympäristössä.

Sivuston aineistot on koottu kahdelle pääkohderyhmälle: avustusten hakijat sekä kiertotaloushankkeiden rahoittajat kaupungeissa. Hakijat voivat olla paikallishallintoa, yrityksiä ja muita kaupunkiympäristön toimijoita. Rahoittajat voivat olla rahoitusyhteisöjä ja viranomaisia, jotka haluavat rahoittaa kiertotalousohjelmia.

Business Finland tarjoaa rahoitusta materiaalikatselmusten toteuttamiseen

Materiaalikatselmuksen avulla päästään kiinni yrityksen toiminnassa syntyvään hävikkiin ja löydetään keinoja hävikin vähentämiseen sekä sivuvirtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Rahoitus kattaa 50 % katselmusprojektin kokonaiskustannuksista. Avustusta on mahdollista saada enintään 15 000 € jokaista katselmusta kohden.

Joint Initiative on Circular Economy (JICE)

Pankkien 10 miljardin euron rahoitusohjelma kiertotalouteen EU:n viisi suurta pankkia ja Euroopan Investointipankki ovat lanseeranneet 10 miljardin euron rahoitusohjelman tukeakseen kestävää kiertotaloutta. Puolalainen BGK, ranskalainen CDC, italialainen CDP, espanjalainen ICO sekä saksalainen KfW sitoutuvat tukemaan Euroopan unionin kiertotalousohjelmia ja -projekteja jätteen vähentämisessä, resurssitehokkuuden kasvattamisessa ja kiertotalousinnovaatioiden lisäämisessä vuoteen 2023 asti. Rahoitusohjelman on nimeltään Joint Initiative on Circular Economy (JICE) ja se tukeutuu Euroopan komission kiertotaloustyöhön.

Rahoitusta on tarjolla kaikkiin kiertotalouden vaiheisiin lähtien kestävästä tuotesuunnittelusta, elinkaaren pidentämisestä, kunnostamisesta ja korjaamisesta päätyen jätteen ja jätevesien hyötykäyttöön. Ohjelma tähtää materiaalien arvon säilyttämiseen mahdollisimman pitkään. Ohjelma tukee myös digitalisaatiota ja ICT-teknologioita, jotka edistävät kiertotalouden bisnesmallien käyttöönottoa.

Tarjolla rahoitusohjelmassa: lainoja, investointitukia tai takuita hakijasta ja projektista riippuen. Ohjesivut ja hakeminen tapahtuu englanniksi. Ei erillisiä hakuaikoja.

Haku on tarkoitettu sekä kunnallisille toimijoille että eri kokoisille yrityksille ja tutkimus- ja innovaatioprojekteille

Muita jatkuvia rahoitushakuja:

  • ELY-keskusten rahoitusmahdollisuudet
  • Ympäristöministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus
  • Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitus
  • Maa- ja metsätalousministeriön tutkimus- ja kehittämishankerahoitus
  • Rakennerahastot (EAKR ja ESR)
  • Maaseuturahasto (Maaseutu.fi)
  • EU-rahoitus

Linkkejä rahoittajiin ja rahoituksen myöntäjiin:

Canemure-hankkeen ylläpitämä tietopankki rahoituksesta

Biotalouden rahoituslähdepankki:

Menneitä rahoitushakuja:

Lisätietoja

  • Suunnittelija Inka Mäkiö Turun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
  • Tutkimusvastaava, Lehtori Piia Nurmi Turun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
  • Tutkija Hanna Savolahti Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Julkaistu 1.6.2017 klo 13.53, päivitetty 23.10.2020 klo 15.28
  • Tulosta sivu