Informationsflödet måste förbättras så att farliga ämnen inte fortsätter cirkulera

Nyhet 20.12.2019 kl. 13.38
© SYKE

I Finland strävar man efter att främja den cirkulära ekonomin inom bekämpningen av klimatkrisen och den hållbara användningen av naturresurser. Vid övergången mot cirkulär ekonomi bör man dock se till att inte samtidigt orsaka problem för människornas hälsa eller för miljön. Inom projektet En hållbar och säker cirkulär ekonomi – SIRKKU upptäckte man informationsflödet om farliga ämnen bör förbättras inom den cirkulära ekonomin och utveckla tekniker för att dessa ämnen inte återvänder till kretsloppet i nya produkter.

Dessutom måste man utveckla metoder för att identifiera kemikalier och utveckla nya material som minskar på användningen av farliga kemikalier. Man måste även sträva efter att ersätta farliga ämnen med mindre farliga ämnen och tekniker. Inom olika branscher behövs det utbildning och handledning för aktörerna om identifieringen, hanteringen och förstörningen av farliga material.

Byggavfall får särskild uppmärksamhet

SIRKKU-projektet presenterade sektorer inom den cirkulära ekonomin där man måste förbättra hanteringen av kemikalier. Utredningen betraktade särskilt långlivade organiska föroreningar (POP) och ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC).

”Ett viktigt mål var att föra en dialog med branschernas representanter och utreda hurdant stöd företagen behöver för att förbättra hanteringen av kemikalier då verksamhetsmiljön går från lineär mot en cirkulär ekonomi. Vi granskade särskilt de skadliga ämnena som ingår i byggavfallet. Rekommendationerna utifrån utredningen gäller dock alla branscher och inte bara byggbranschen”, betonar projektledare, specialforskare Satu Kauppi vid Finlands miljöcentral.

”Särskilt inom avfallshanteringen och reparations- och rivningsbranschen bör man fästa uppmärksamhet vid de risker returmaterialets kemikalier orsakar för de anställda. Man får inte låta skadliga ämnen sprida sig i miljön. Planeringen av säkra verksamhetsmetoder och tekniska skyddsåtgärder är de viktigaste riskhanteringsmetoderna. Man måste använda personskydd om spridningen av skadliga ämnen inte kan undvikas på annat sätt”, betonar äldre sakkunnig Sirpa Laitinen vid Arbetshälsoinstitutet.

Ekoplaneringen ska främjas

Kemikalieinformationen borde följa med produkten under hela dess livscykel.

Här står planeringen av produkterna i viktig position. I produktplaneringen borde man även beakta möjligheterna att återanvända, reparera och återvinna produkterna samt välja material och ämnen i produkten som inte orsakar skador för hälsan och miljön. Genom innovationspolitik kunde man stöda utvecklingen av nya material som uppfyller den cirkulära ekonomins krav.

Läs mer

Mer information

  • specialforskare Satu Kauppi, Finlands miljöcentral, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

  • Skriv ut sidan